Reglement

Viertoren is een culturele intergemeentelijke samenwerking tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Voor de bibliotheken betekent dit een gemeenschappelijk reglement voor de gebruiker. Een gebruiker die ingeschreven is in één van de deelnemende bibliotheken heeft recht op gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

 

Algemeen

De bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Je kan met je vragen voor informatie en begeleiding terecht bij het personeel.

 

Inschrijven

Om materialen te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet je ingeschreven zijn. Dat gebeurt op voorlegging van je identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage.

Onder de 18 jaar is de inschrijving gratis. Vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks lidgeld (zie tarievenblad). Het lidmaatschap geldt in alle Viertoren-bibliotheken.

De inschrijving is persoonlijk en individueel. Indien je materialen, geregistreerd op jouw kaart, doorgeeft aan derden, blijf jij er verantwoordelijk voor.

 

Lenerspas

De elektronische identiteitskaart (eID) of kidsID wordt als lenerspas gebruikt. Bij inschrijving kan je eventueel kosteloos een lenerspas aanvragen.

Als je je lenerspas of eID verliest, neem je onmiddellijk contact op met de bibliotheek om het gebruik van je lenerspas te laten blokkeren. Bij verlies van een lenerspas kan je kosteloos overschakelen naar de eID. Een duplicaat van de lenerspas krijg je tegen betaling.

Je lidmaatschap kan geblokkeerd worden bij een openstaand bedrag.
Elke adreswijziging of aanpassing van het e-mailadres meld je onmiddellijk aan de bibliotheek.

 

Ter plaatse raadplegen

Je kan de bibliotheekcollectie gratis raadplegen.

Voor bepaalde bibliotheekdiensten zoals fotokopieën, prints e.d., wordt een vergoeding gevraagd (zie tarieven).

 

Uitlenen

Ontlenen is gratis. De uitleenvoorwaarden (aantal materialen, uitleentermijnen en telaatgeld) vind je op het tarievenblad.

 

Verlengen van de uitleentermijn

Verlengen kan online via Mijn bibliotheek. Het kan eveneens per mail of telefonisch tijdens de openingsuren. De aanvraag moet uiterlijk gebeuren op de vervaldag.

Verlenging is mogelijk indien de materialen niet door een andere lener werden gereserveerd en indien de maximale uitleentermijn (zie tarieven) niet is overschreden.

 

Terugbrengen

Inleveren van materialen kan in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Buiten de openingsuren kan je ook de inleverbus gebruiken.

Breng de materialen tijdig terug zodat ook andere leners de kans krijgen om de materialen te ontlenen. Je brengt de materialen ten laatste op de vervaldag terug naar de bibliotheek.

Doe je dit niet, dan betaal je telaatgeld (zie tarieven). De kosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven zijn eveneens voor je rekening. Indien je geen gevolg geeft aan de oproep, worden bestaande wettelijke middelen aangewend om het geleende materiaal terug te vorderen. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de nalatige lener.

Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend. De materialen en/of schulden kunnen teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.

 

Verlies, beschadiging, diefstal

Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je met jouw lenerspas hebt geleend. Bij verlies, beschadiging of diefstal moet je de materialen en de administratiekosten vergoeden (zie tarievenblad). Je moet de materialen nazien op beschadiging en volledigheid voor je ze leent. Als je tekorten vaststelt, verwittig dan het personeel. Doe je dat niet, dan ben je voor de schade verantwoordelijk.

De bibliotheek kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van leners.

Ontleende materialen mogen niet gekopieerd worden (de wet op het auteursrecht is van toepassing). De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor misbruiken.

 

Reserveren en interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Alle uitleenbare materialen uit de collectie kan je reserveren tegen betaling (zie tarieven).

Je kan tegen betaling ook materialen uit andere bibliotheken aanvragen via IBL (zie tarieven). Deze materialen moet je persoonlijk terugbrengen aan de balie.

Ook bij het niet afhalen van deze materialen worden bovengenoemde kosten aangerekend.

 

Internet en wifi

Als je lid bent van de bib, kan je gratis gebruik maken van het internet op de publiekscomputers tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Het is niet toegelaten om:

  • het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden;
  • pornografische, aanstootgevende en bij wet verboden websites te bezoeken;
  • het computerbeveiligingssysteem te schenden;
  • de apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of andere
  • gebruikers te vernietigen, aan te passen of te beschadigen;
  • eigen software te gebruiken;
  • gegevens op de harde schijf van de computer van de bibliotheek op te slaan;

Als je deze richtlijnen niet naleeft, kan je de toegang tot de computers ontzegd worden.

Als het internet tijdelijk niet beschikbaar is, kan de bibliotheek niet verantwoordelijk worden gesteld. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk.

Elke pagina waarvoor je een afdrukopdracht gaf, moet betaald worden (zie tarievenblad).

De bibliotheekmedewerkers helpen graag bij vragen tijdens het opzoeken van informatie. Ze zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers op te leiden tot het gebruik van internet.

In de bibliotheek is er gratis wifi die voor alle bezoekers toegankelijk is.

 

E-reader en e-boeken

E-readers en e-boeken moeten vooraf worden aangevraagd. Je ondertekent bij ontlening een overeenkomst. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheekmedewerkers op het toestel werden geplaatst.

Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet toegestaan.

Je kan ten vroegste één werkdag na bevestiging dat de e-reader voor je klaar staat, de e-reader ophalen. Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en beschermd door een hoes.

E-boeken kunnen enkel uitgeleend worden op een e-reader van de bibliotheek. Het is de lener verboden om geleende e-boeken te kopiëren.

E-readers lever je altijd in aan de balie.
Bij verlies, beschadiging of diefstal moet je de e-reader vergoeden (zie tarieven).

Omdat met een aanvraagformulier wordt gewerkt, is reserveren van een e-reader en e-boeken niet mogelijk. De bibliotheek wijst het toestel toe in volgorde van de binnengekomen aanvragen.

 

Huisregels

Verdraagzaamheid en wederzijds respect zijn heel belangrijk. Er mag gepraat worden, hou evenwel rekening met andere bezoekers en voorkom overlast.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten volg je de richtlijnen van het personeel.

Je mag de bibliotheek niet betreden met skeelers, steps e.d.
In de bibliotheek mag je niet (elektronisch) roken, eten of drinken.
Dieren wachten buiten, met uitzondering van assistentiehonden.
Schade aan bibliotheekmeubilair en –apparatuur kan op de betrokkene verhaald worden.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

 

Slotbepalingen

De bibliotheek verwerkt een aantal identiteitsgegevens in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Je kan je gegevens inkijken en aanpassen.

Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met dit reglement, waarvan je een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. De bibliotheek heeft het recht om het ‘reglement voor de gebruiker’ aan te passen.

Respecteer je dit reglement niet, dan kan je lidmaatschap geschrapt worden en/of krijg je geen toegang meer tot de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris en indien nodig door de bevoegde bestuursorganen.

Dit reglement treedt in werking op 30 maart 2020.

 

 

Retributiereglement 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van 17/02/2020

Art. 1: De aanvragers/gebruikers van de dienstverlening in de gemeentelijke openbare bibliotheek van Koksijde zijn vanaf 30 maart 2020 een retributie verschuldigd volgens de bepalingen van dit besluit. De dienstverlening en de gebruiksregels worden beschreven in het "reglement voor de gebruiker van de Viertoren-bibliotheken" zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2: De tarieven en bepalingen worden als volgt vastgesteld:

Lidgeld

Tot en met 17 jaar: gratis
Vanaf 18 jaar: 5 euro / lopend jaar

Uitleenvoorwaarden

Aantal:15 materialen
Uitleentermijn: 4 weken
Verlengtermijn: 4 weken
Telaatgeld per dag per materiaal: 0,10 euro

Telaatgeld wordt aangerekend van maandag t.e.m. zaterdag (behalve op feestdagen). Dit geldt vanaf de eerste werkdag na de overschrijding van de uiterste uitleentermijn, al dan niet na de aangevraagde en toegestane verlenging.

Tarieven

Fotokopie – print zwart/wit A4-blad: 0,10 euro / blad A3-blad: 0,20 euro / blad

Fotokopie/print
kleur A4: 2 euro / blad kleur A3: 4 euro / blad

Verkoop artikelen

Herbruikbare tas: 0,70 euro

Bijkomende heffingen

  • Beschadiging barcodelabel 0,50 euro / label
  • Beschadiging aan object de prijs wordt geval per geval vastgesteld verlies e-reader kostprijs van het toestel
  • Duplicaatpas 2,50 euro / pas

Bij niet terugbrengen, verlies, beschadiging of diefstal van materialen wordt de kostprijs van het object verhoogd met de kosten van de verwerking van het object.

Administratieve kosten

Kosten herinneringsbrieven ten laste van de lener: 1ste herinneringsbrief : 1 euro
2de herinneringsbrief : 1 euro
3de herinneringsbrief: 5 euro

Verlies materiaal: kostprijs materiaal + 2,50 euro administratieve kost per materiaal

Dienstverlening

Reservatie: 1 euro / aanvraag
IBL tussen openbare bibliotheken: 5 euro / aanvraag
IBL vanuit andere instellingen: de reële kosten voor de levering van het aangevraagde werk

Art. 3: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die de dienstverlening aanvraagt of gebruikt of in gebreke blijft in geval van beschadiging of verlies van materialen. Ouders van minderjarigen zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde retributie.

Art. 4: De bib verstuurt (elektronische) maningsbrieven om de materialen terug te brengen.

Art. 5: Indien materialen laattijdig of niet worden teruggebracht of het telaatgeld of openstaande bedragen niet aan de betaalautomaat betaald werden, wordt een factuur opgemaakt en verstuurd aan de schuldenaar. Indien een aanmaning aangetekend wordt verstuurd, dan wordt hiervoor een aanmaningskost aangerekend van 6 euro per aangetekende brief ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Art. 6: De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet- akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de financieel directeur. Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder

Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

De kosten van de invorderingsprocedure zijn ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Art. 7: Het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2017 houdende hervaststelling retributiereglement bibliotheek Koksijde wordt opgeheven vanaf 29 maart 2020.